You are here

BTW & ZZP/MKB

Opgelet!

Voor onze gebruikers die het speciale rekeningschema voor ZZP'ers - ook geschikt voor MKB - (wensen te) gebruiken:

Indien u SB 6.06 vóór 3 december 2010 gedownload heeft, bevelen we aan het aangepaste rekeningschema met de aangepaste BTW-code tabel te installeren. De download kunt u hier vinden.

De tutorial hieronder is gebaseerd op dit rekeningschema met de bijbehorende BTW-tabel.

 

De Belastingdienst in Nederland heeft geregeld dat ondernemers hun aangifte Omzetbelasting electronisch dienen te verzorgen. Daartoe wordt op de site van de dienst een electronisch formulier ter beschikking gesteld.

SpeedBalance is in staat om automatisch de BTW (af te dragen en te vorderen) te berekenen en daarvan een overzicht te verstrekken dat u direct kunt gebruiken bij de invulling van het electronische formulier van de Belastingdienst.

De codetabel die daarvoor wordt gebruikt stuurt enerzijds derhalve de gegevens aan die noodzakelijk zijn voor de aangifte en verwerkt anderzijds de mutaties op de diverse BTW rekeningen in de rekeningentabel.

 

Standaardtabel

De tabel BTW-codes dient er daartoe standaard als volgt uit te zien:

De tabel sluit direct aan bij het electronisch aangifteformulier van de Belastingdienst.

Instellingen BTW rapport

De gegevens ten behoeve van de aangifte krijgt u via het menu Rapporten > BTW overzicht. Let er op dat u de juiste periode invult

en dat Totalen op code opnemen is aangevinkt teneinde per code de gegevens te krijgen.

Mutaties verwerken via BTW-code tabel

Alle mutaties waarop BTW moet worden verwerkt dienen middels de codetabel aangestuurd te worden, anders worden geen gegevens samengesteld voor het aangifteformulier. Stel, u ontvangt een factuur voor geleverde diensten; bedrag € 400, BTW € 76, totaal bedrag van de factuur € 476. Deze mutatie zou als volgt verwerkt kunnen worden:

In principe kan zo geboekt worden; de rekeningen worden keurig bijgewerkt

 

en zijn in evenwicht.

Indien we nu echter een BTW rapport opvragen dan zien we:

Verwerking via de BTW-code tabel geeft:

 en het BTW rapport toont nu:

 

Creditnota's e.d.

Creditnota's moeten verwerkt worden met dezelfde BTW code als waarmee de nota's worden verwerkt. Hierbij worden echter de te debiteren en te crediteren rekeningen omgewisseld en wordt de BTW-code negatief aangegeven.

Stel wij ontvangen een nota voor geleverde goederen; bedrag € 500; BTW € 95, totaal bedrag factuur € 595.

Vervolgens ontvangen we een creditnota in verband met per abuis te veel berekend voor € 10; BTW € 1,90 totaal bedrag € 11,90.

De verwerking van deze facturen is als volgt:

Het BTW rapport vertoont:

 

Controle

Voor het doen van een aangifte omzetbelasting zult u een BTW rapport opvragen vanuit SpeedBalance en het electronisch formulier aan de hand van deze gegevens invullen.

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat bij het overnemen van de getallen een typefout o.i.d. wordt gemaakt.

Daarnaast is het mogelijk dat na het indienen van de aangifte een mutatie wordt opgenomen in SpeedBalance met een datum die ligt in het afgelopen kwartaal.

Beide voorbeelden leiden tot een afwijking tussen de aangiften en de gegevens uit SpeedBalance. Dit kunt u voorkomen door de electronische aangifte af te drukken en vervolgens aan de hand van de daarop opgenomen gegevens een boeking te maken met als datum de laatste dag  van de afgelopen aangifteperiode.

De standaardtabel voor BTW verwerking luidde:

 

Van het afgedrukte electronisch aangifteformulier neemt u de bedragen over als volgt:

Alle rekeningen, genoemd in de kolom BTW rekening, op de regels 1 t/m 20 neemt u debet op. De rekeningen van regel 26 en 27 neemt u credit op. Indien u gebruik maakt van de KOR-regeling (zie site van de Belastingdienst) dan boekt u het op het formulier aldaar opgenomen bedrag op rekening 8110 credit.

Het verschil (gelijk aan het te betalen of terug te ontvangen bedrag) boekt u credit op 1540 (bij schuld) of debet op 1540 (bij vordering).

Aan de hand van de feitelijke betaling resp. ontvangst debiteert u 1540 resp. crediteert u 1540 weer.

Indien u thans een overzicht opvraagt van alle rekeningen per het einde van de afgelopen aangifteperiode, dan moeten alle BTW rekeningen een nihilsaldo opleveren.

Regel 1 en 2 zijn de eerder besproken boekingen inzake een nota en creditnota. Gesteld er zijn in het 4e kwartaal verder geen boekingen. De aangifte BTW wordt gedaan resulterende in een vordering van € 93,10. Aan de hand van de gegevens op het formulier wordt de boeking gemaakt op regel 3.

 

Rekening 1540 vertoont een debetsaldo (vordering); alle andere BTW-rekeningen geven een nihilsaldo.

Verleggingsregelingen

Indien een leverancier, met domicilie binnen de EU, gebruik maakt van de verleggingsregeling dient zijn factuur aan bepaalde vormvereisten te voldoen.

Kenmerkend is in ieder geval dat op de nota geen BTW wordt berekend.

Op het aangifteformulier dient onder categorie 2a de BTW te worden betaald, terwijl onder de categorie Voorbelasting (5b) hetzelfde bedrag mag worden gevorderd.

Verwerking middels de BTW-code tabel dient als volgt te geschieden indien we een factuur ontvangen met BTW verlegd luidende € 500:

Regel 1 is de boeking van de inkoopfactuur voor een bedrag van € 500; BTW € 95, totaalbedrag factuur € 595. U moet derhalve in dit geval de BTW zelf even uitrekenen. Dit houdt echter wel in dat op de crediteurenrekening (1600) een schuld wordt opgenomen van € 595 terwijl de factuur slechts € 500 aangeeft. Dit wordt gecorrigeerd met regel 2.

Een overzicht van het verloop van de crediteurenrekening maakt dit duidelijk:

 

Merk op dat op regel 2 van de transactietabel 1600 zowel wordt gedebiteerd als gecrediteerd. De debitering corrigeert de boeking van regel 1 welke immers te hoog was.

Doordat in de BTW-tabel bij de verleggingsrekening in de kolom Bedragtype een 1 is opgenomen, wordt bij de creditering van 1600 € 500 opgenomen.

BTW code IG19 zorgt voor de debitering op 1510 Voorbelasting (Te vorderen BTW), terwijl code VR19 zorgt voor de creditering op rekening 1530 BTW verlegd (Te betalen BTW)

De gegevens voor het aangifteformulier zien er nu uit als volgt:

Per saldo nihil.

 

Privégebruik

Goederen

Het is mogelijk dat u goederen uit de onderneming voor privégebruik mee naar huis neemt. Over de waarde van die goederen dient u BTW af te dragen. Let op dat u hier de waarde van de goederen invult excl. BTW (Bedragtype 1)

Auto

Het privégebruik van een zakelijke auto leidt slechts tot een aangifte van omzetbelasting en niet tot een andere mutatie. Daartoe wordt de Privérekening (0510) zowel gedebiteerd als gecrediteerd.